Štiavnický šachový festival, 2.-10.7.2016 Banská Štiavnica

V4 OPEN ŠTIAVNICA (MSR žien a kvalifikácia jednotlivci)  / prihlášky do 5.5.2016 zľava 5€/

GM ŠTIAVNICA — — V4 BLITZ OPEN 08.07.2016 — — ŠTIAVNICKÝ ŽIVÝ ŠACH 09.07.2016 —
GM Duda  vs. GM Movsesjan

štartovacia listina :GM STIAVNICA        V4 OPEN ŠTIAVNICA

Systém: švajčiarsky systém na 9 kôl, otvorený medzinárodný turnaj, spolu hrajú muži aj ženy, turnaj určí majsterku a medailistky SR ,v kategórii žien (MSR žien pre hráčky na FIDE listine za SVK), je kvalifikačným turnajom pre uzavretý turnaj MSR jednotlivcov 2017, výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ pre zápočet ratingu a získaných noriem.
Tempo hry: 90 minút na 40 ťahov + 30 sek. na ťah, potom 30 minút do konca partie + 30 sek. na ťah
Program: sobota 2.7. 1000– 14.00 prezentácia 14.45
Ceny: Celkovo minimálne vo výške 3.750,- €
1. 350 € 2. 300 € 3. 250 € 4. 200 € 5. 150 € 6. 140 € 7. 130 € 8. 120 € 9. 110 € 10. 100 € (spolu 1850 €)
Kategórie: 1. 40 € 2. 30 € 3. 20 € (spolu 270 €) – seniori narodení v roku 1956 a skôr, juniori narodení v roku 1998 a neskôr, ženy
Kategórie: Najlepší hráč s ratingom 1701–1999, najlepší hráč s ratingom do 1700. V každej kategórii 1. 40 €
Prémie pre hráčov z krajín V4 (SVK, HUN, POL, CZE): 1. 300 € 2. 200 € 3. 100 € (spolu 600 €)
Prémie pre hráčov na FIDE listine za SVK (spolu 950 €):
Kvalifikácia na MSR jednotlivcov (bez rozdielu pohlavia): 1. 200 € + postup na uzavretý turnaj MSR 2017 2. 150 € 3. 100 €
MSR ženy: 1. 250 € 2. 150 € 3. 100 €
Ceny sa nedelia, súbeh cien je povolený. Ceny dostanú iba hráči, ktorí budú osobne prítomní pri vyhlasovaní výsledkov. Vklad: GM, IM, WGM, WIM – podmienky dohodou s riaditeľom turnaja
pre výšku štartovného poplatku je rozhodujúci rating a tituly podľa listiny FIDE k 1.5.2016
Bez ubytovania a stravy: FIDE > 2349 alebo FM 10,-€; FIDE 2349 – 2200 25,-€; FIDE 2199 – 2000 32,-€; FIDE < 2000; bez FIDE 40,-€

Vklad – zľavnené balíky
FIDE elo >2349
alebo FM
FIDE elo 2349-2200 FIDE elo 2000-2199
FIDE elo <2000 alebo
bez FIDE ela
Balík STANDARD 55 € 70 € 77 € 85 €
Balík R-V 95 € 110 € 117 € 125 €
Balík R-O-V 126 € 141 € 148 € 156 €

Balík STANDARD zahŕňa štartovné a ubytovanie na 8 nocí od 2.7. do 10.7.2016
Balík R-V zahŕňa štartovné, ubytovanie na 8 nocí od 2.7. do 10.7.2016 a polpenziu (8x raňajky a 8x večera)
Balík R-O-V zahŕňa štartovné, ubytovanie na 8 nocí od 2.7. do 10.7.2016 a plnú penziu (8x raňajky, 9x obed a 8x večera)

Poznámka: Pri zľavnených balíkoch sa vyžaduje platba na účet (nie v hotovosti pri prezentácii).
Príplatky: Samostatná izba (wc a sprcha zdieľané s druhou izbou) – len obmedzený počet, zvýšený vklad o 20 €
Zľavy: seniori narodení v roku 1956 a skôr, juniori narodení v roku 1998 a neskôr, ženy, zľava 10 € na vklad do turnaja;
Prihlášky, ktorých platba bola vykonaná do 5.5.2016 zľava 5 € na vklad do turnaja

Prihlášky: Milan Maroš, Južná 48, 949 01 Nitra, e-mail: maros@livechess.sk
Prihlášky zaslať najneskôr do 07.06.2016. Po tomto termíne sa vklad zvyšuje o 5 € a usporiadateľ negarantuje, že bude prihlášky ešte akceptovať. Pri objednávke zľavnených balíkov sa vyžaduje platba na účet. Poplatky prosíme poukázať na doleuvedenú banku, ako  variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Platbu realizujte až po zaevidovaní prihlášky, najneskôr však do  10.06.2016. V prihláške uveďte meno, dátum narodenia, požiadavky na ubytovanie a stravu, meno spolubývajúceho (môžete aj mená na vedľajšej izbe), prípadne záujem o simultánku.
Storno poplatky za 1 osobu: Pri zrušení prihlášky vrátime vklad znížený o manipulačný poplatok 4,- €. Pri zrušení na poslednú chvíľu môže byť vrátený vklad znížený o náklady na objednanú stravu na prvý deň. V odôvodnených prípadoch môže byť storno poplatok za zrušenie prihlášky odpustený.
Banka: VÚB, a.s., IBAN: SK78 0200 0000 0020 9958 8957, názov účtu: Šachový klub Banská Štiavnica, ako variabilný symbol
uveďte svoj dátum narodenia (DDMMRRRR)

Technické ustanovenia: Čakacia doba podľa čl. 6.7 písm. a/ Pravidiel FIDE je 1 hodina. Pri rovnosti bodov budú rozhodovať:
1.upravený Buchholz (počítaný zo skutočných bodov, škrtá sa najhoršie umiestnený súper), 2.Rating performance, 3.plný Buchholz
(počítaný zo skutočných bodov), 4.väčší počet výhier 5.lós (v prípade medailistiek MSR alebo kvalifikantov MSR blesková partia)

Voľný čas: bohaté možnosti turistiky v príjemnom prostredí Štiavnických vrchov, kúpanie v jazerách, množstvo kultúrnych pamiatok,
v areáli turnaja k dispozícii telocvičňa, futbalový turnaj (v hale), klubová miestnosť s TV a DVD, posilňovňa, stolný tenis

stránka podujatia :tu

zoznam prihlásených :

Mapa